Talen:  Nederlands  English  

Algemene voorwaarden

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door TeleCompu uitdrukkelijk aangenomen worden.

1. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant In en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

3. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

5 Telecompu verleent een wettelijke garantietermijn van 2 jaar, voor fabrieksfouten of fouten in het materiaal van de goederen en hun elementen en beperkt zich tot de herstelling of vervanging hiervan. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht op een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract. Als het om een klein defect gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen!
De koper moet het gebrek per brief of via de website kenbaar maken vanaf ontdekking ervan en de goederen of hun defecte elementen bewaren met het oog op inspectie of verzendingsonderrichtingen: in geen geval mag hij de goederen zonder voorafgaande toestemming aan Telecompu terugzenden. De gegrondheid van het verzoek tot waarborg wordt aan de beoordeling van Telecompu overgelaten. De gronden voor het verwerpen van het verzoek worden steeds medegedeeld. In geval van ongerechtvaardigde klacht tot onderzoek of herstelling mogen de onderzoeks- en herstellingskosten aan de kopers gefactureerd worden.
Worden niet door de waarborg gedekt en vallen ten laste van de koper: de herstellingen en vervangingen teweeggebracht door:
-Het met de voorschriften van de gebruiksaanwijzing niet overeenstemmend aanwenden van de goederen.
-De behandeling of het gebruik van goederen, anders dan op in het algemeen als normaal beschouwde wijze.
-De herstellingen of de vervanging van onderdelen of stukken door personen die niet door Telecompu werden gemachtigd of aangeduid.
De waarborgverbintenis door Telecompu op zich genomen krachtens onderhavig artikel zijn aan een strenge uitlegging onderworpen, zij sluiten elk ander verhaal uit dan datgene wat voorzien is en in het bijzonder elke eis tot schadevergoeding tegen Telecompu zelf of iedere aanverwante vennootschap of rechtspersoon.
Elk meegeleverd software programma en op maat geschreven programma valt niet onder waarborg en kan ook niet leiden tot enige aanspraak. In welke vorm dan ook voor eventuele gevolgen door het geheel of gedeeltelijk gebruik ervan.

6. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

7. De Klant heeft het recht, af te zien van de koop, zonder boete en dit 14 werkdagen vanaf de dag van levering. Dit recht geldt niet op geassembleerde systemen en goederen waarop auteursrechten gelden o.a. software.

8. De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten van spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. Levering is onderhevig aan het gangbare tarief.

9. Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Beerzel contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Enkel cash betalingen overschrijvingen en andere door ons beschikbaar gestelde elektronische betalingen zijn geldig.

10. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

11. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling In goede en geldige vorm Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 2 % per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met minimum van 37 Euro, te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

12. In afwijking van artikel 1583 BW blijft TeleCompu eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

13. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

14. Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van TeleCompu, de verkoper.

15. Als verkoper wordt verstaan Telecompu, als koper de klant.

<

16. Elk geschil dat zou kunnen onstaan tussen beide partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Mechelen, voor zowel nationale als internationale transacties.

Terug